ИНСТИТУТ ПО ЕЛЕКТРОНИКА НА БАН
"АКАДЕМИК ЕМИЛ ДЖАКОВ"

бул."Цариградско шосе" 72, 1784-София, България

 

 

  

БГ-езикEnglish

  

За ИЕ-БАН
Ръководство
Научен съвет
Лаборатории
Проекти
Научни прояви
Конкурси
Награди
Година на физиката
За контакти
За контакти
Новини
Търсене

Правилник, изисквания, условия, правила и решения към кандидатите за придобиване на научните степени и заемане на академични длъжности в ИЕ

EFS-ALLEA Доклад

Доклад на Европейската научна фондация (ЕНФ) и Европейската федерация на академиите на науките (ЕФАН)

Проект по ОП 'Развитие на човешките ресурси'

Проект по ОП "Развитие на човешките ресурси" - Подкрепа за развитието на докторанти, пост-докторанти, специализанти и млади учени - BG051PO001.3.3.04/54/2009

NCBP-Logo

Обобщен отчет по проект ДО−02−112/2008 "Национален Център по Биомедицинска Фотоника"

Централна библиотека на БАН

 

 ИЕ - БАН 

   

   

   

Начало